thoenes®
thoenes

Sfera prywatna i ochrona danych

 Deklaracja ochrony danych

 1. Wprowadzenie

Wraz z niniejszymi informacjami chcemy przedstawić Państwu jako „podmiotowi danych” zestawienie dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez nas i Państwa prawa wynikające z ustaw o ochronie danych. Korzystanie z naszych stron internetowych zasadniczo możliwe jest bez podawania danych osobowych. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze szczególnych usług naszej firmy przez naszą stronę internetową, może być jednak konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie występuje podstawa ustawowa dla takiego przetwarzania, zasadniczo występować będziemy o Państwa zgodę na nie.

Przetwarzanie danych osobowych, przykładowo nazwiska, adresu, adresu mailowego, następuje zgodnie z wymogami rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych (RODO) i zgodnie z obowiązującymi dla „thoenes Dichtungstechnik GmbH” regulacjami krajowymi dotyczącymi ochrony danych. Przy użyciu tego oświadczenia o ochronie danych chcemy poinformować Państwa o rodzaju i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Wprowadziliśmy liczne wymagane do przetwarzania rozwiązania techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych przez tę stronę internetową. Jednak przekazywanie danych oparte na internecie może mieć zasadniczo luki bezpieczeństwa, dlatego nie jest możliwe zapewnienie bezwzględnej ochrony. Z tego powodu mogą Państwo podawać nam dane osobowe także innymi sposobami, przykładowo telefonicznie lub pocztą.

 

2. Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu RODO jest:

theones Dichtungstechnik GmbH
Zeppelinstraße 1, 01665 Klipphausen, Niemcy

Telefon: +49./35204./39280

Telefaks: +49./35204./392850

E-mail: info@thoenes-solution.com

Przedstawiciel osoby odpowiedzialnej: Thomas Zocher, dr Rudolf Zocher

 

3. Inspektor ds. ochrony danych

Informujemy, że nie jest konieczne podawanie inspektora ds. ochrony danych.

 

4. Objaśnienie pojęć

Oświadczenie dotyczące ochrony danych opiera się na pojęciach, które zostały zastosowane przez twórców dyrektyw europejskich i rozporządzeń przy przygotowywaniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasze oświadczenie w sprawie ochrony danych powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i kontrahentów. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw objaśnić stosowane pojęcia.

W tym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi wymienione pojęcia:

 

 1. Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej. Identyfikowalna jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza poprzez przyporządkowanie do identyfikatora, jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator online lub jedna lub kilka cech szczególnych, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, gospodarczą, kulturalną lub socjalną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Podmiot danych

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub identyfikowalna osoba fizyczna, której dane osobowe są zbierane do przetwarzania przez osobę odpowiedzialną (naszą firmę).

 1. Przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces wykonywany z lub bez pomocy technik automatyzacji lub każda seria czynności w związku z danymi osobowymi, jak zbieranie, rejestrowanie, organizacja, porządkowanie, zapis, dopasowanie lub zmienianie, odczyt, wywoływanie, zastosowanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub inna forma udostępniania, porównanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie zapisanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 1. Profilowanie

Profilowanie to każdy rodzaj automatycznego przetwarzania danych osobowych, które polega na tym, że dane osobowe są stosowane do oceny określonych aspektów indywidualnych, dotyczących osoby fizycznej, zwłaszcza w celu analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności roboczej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, upodobań indywidualnych, zainteresowań, niezawodności, zachowań, miejsca pobytu lub zmiany miejsca pobytu tejże osoby fizycznej.

 1. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w sposób, który nie pozwala na przyporządkowanie danych osobowych danej osobie bez angażowania dodatkowych informacji, o ile takie dodatkowe informacje są oddzielnie przechowywane i podlegają czynnościom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie będą przyporządkowywane zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osobie fizycznej.

 1. Przetwarzający na zlecenie

Przetwarzający na zlecenie to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inna jednostka, która przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.

 1. Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inna jednostka, której ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy dotyczy to osoby trzeciej, czy też nie. Urzędy, które w ramach określonego zlecenia badawczego według prawa unijnego lub prawa państw członkowskich otrzymują dane osobowe, nie są uznawane jako odbiorcy.

 1. Osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inna jednostka poza podmiotem danych, administratorem, przetwarzającym na zlecenie i osobami, które na mocy bezpośredniej odpowiedzialności administratora lub przetwarzającego na zlecenie uprawnione są do przetwarzania danych osobowych.

 1. Zgoda

Zgoda to każde złożone dobrowolnie przez daną osobę w określonym przypadku, informacyjne i jednoznaczne oświadczenie woli w postaci deklaracji lub pozostałego jednoznacznego, potwierdzającego działania, za pomocą którego podmiot danych wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla procesów przetwarzania, przy których pozyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia umowy, której stroną są Państwo, jak ma to miejsce przykładowo przy czynnościach przetwarzania, które są konieczne do dostaw towarów lub świadczenia innych usług lub usług wzajemnych, przetwarzanie oparte jest o art. 6, ust. 1, lit. b RODO. To samo dotyczy takich czynności przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzenia czynności przedumownych, przykładowo w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeśli nasza firma podlega zobowiązaniu prawnemu, wskutek którego konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, przykładowo do wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie bazuje na art. 6, ust. 1, lit. c RODO‑.

W rzadkich przypadkach może być konieczne przetwarzanie danych osobowych, aby ochronić istotne dla życia interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład wówczas, kiedy gość w naszym zakładzie zostałby ranny i dlatego konieczne byłoby podanie jego nazwiska, wieku, jego danych kasy chorych lub innych informacji ważnych dla życia lekarzowi, karetce lub innym osobom trzecim. Wówczas przetwarzanie następowałoby na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO‑.

Wreszcie możliwe są czynności przetwarzania na podstawie art. 1 lit. c RODO‑. Na tej podstawie prawnej bazują czynności przetwarzania, które nie są rejestrowane na podstawie wyżej wymienionych podstaw prawnych, kiedy przetwarzanie jest konieczne dla zachowania uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile interesy, prawa podstawowe i swobody podstawowe podmiotu danych nie są przeważające. Takie czynności przetwarzania są dozwolone po naszej stronie zwłaszcza z tego względu, że zostały one jednoznacznie wspomniane przez europejskiego ustawodawcę. Reprezentuje on stanowisko, że możliwe jest zakładanie występowania uzasadnionego interesu, kiedy są Państwo klientem naszej firmy (przyczyna 47, zdanie 2 RODO‑).

 

6. Przekazywanie danych osobom trzecim

Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim do celów innych niż tutaj wymienione nie ma miejsca.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wówczas, kiedy:

 1. zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. c RODO‑ wyrazili Państwo jednoznaczną zgodę na to,
 2. przekazywanie według art. 6, ust. 1, zdanie 1, lit. c RODO‑ jest konieczne do zachowania naszych uzasadnionych interesów i nie występuje powód do założenia, że mają Państwo przeważający, wymagający ochrony interes w nieprzekazywaniu danych.
 3. w przypadku, kiedy dla przekazywania według art. 6, ust. 1, s. 1, lit. c ‑RODO występuje zobowiązanie umowne, i
 4. jest to dopuszczalne ustawowo. i konieczne według art. 6, ust. 1, zdanie 1, lit. b ‑RODO do realizowania z Państwem stosunków umownych.

 

7. Technika

7.1 Szyfrowanie SSL/TLS

 

Ta strona dla zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych i dla ochrony transmisji treści poufnych, przykładowo zamówień, danych logowania lub zapytań kontaktowych, które wysyłają do nas Państwo jako do administratora, korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w pasku adresu przeglądarki zamiast „http:// występuje „https://” i po symbolu zamka w wierszu przeglądarki.

Jeśli aktywne jest szyfrowanie SSL lub TLS, przekazywane nam przez Państwa dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 

7.2 Rejestrowanie danych przy wizycie na stronie internetowej

W przypadku tylko informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, czyli jeśli się Państwo nie rejestrują lub przekazują nam Państwo informacje w inny sposób, zbieramy tylko takie dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer (tak zwane „pliki logowania serwera”). Nasza strona internetowa po każdym otwarciu przez Państwa lub przez zautomatyzowany system rejestruje szereg danych ogólnych i informacji. Takie dane ogólne i informacje są zapisywane w plikach logowania serwera. Rejestrowane mogą być:

 1. stosowane typy przeglądarek i wersje,
 2. system operacyjny stosowany do dostępu do danych,
 3. strona internetowa, z której nastąpił dostęp na naszą stronę internetową (tak zwany Referrer),
 4. podrzędne strony internetowe, które są sterowane przez system oddziałujący na naszą stronę internetową,
 5. data i godzina dostępu do strony internetowej,
 6. skrócony internetowy adres protokołu (poddany anonimizacji adres IP),
 7. dostawca usług internetowych dla systemu, z którego następuje dostęp.

Przy korzystaniu z takich danych ogólnych i informacji nie identyfikujemy osób. Te informacje są potrzebne, aby

 1. prawidłowo przedstawiać treści naszej strony internetowej,
 2. zoptymalizować treści naszej strony internetowej oraz reklamę,
 3. zapewnić trwałą funkcjonalność naszych systemów IT i techniki naszej strony internetowej i
 4. aby przygotować organom śledczym w przypadku cyberataku informacje konieczne do ścigania sprawców.

Zbierane dane i informacje są przetwarzane przez nas z jednej strony statystycznie, ponadto w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, oraz po to, aby zapewnić optymalny poziom ochrony dla przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików logowania serwera są zapisywane oddzielnie od danych osobowych podawanych przez dane osoby.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów zbierania danych.

 

7.3 Zaszyfrowany obieg płatności

Jeśli po zawarciu odpłatnej umowy występuje zobowiązanie do przekazania nam danych płatniczych (np. numeru konta przy upoważnieniu do obciążania salda), to te dane są potrzebne do realizacji płatności.

Obieg płatniczy przez popularne środki płatnicze (Visa/MasterCard, procedura obciążania salda) następuje wyłącznie przez zaszyfrowane połączenie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http:// na „https://” i po symbolu zamka w wierszu przeglądarki.

Przy zaszyfrowanej komunikacji, przekazywane nam przez Państwa dane płatnicze nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 

8. Ciasteczka

8.1 Informacje ogólne o ciasteczkach

Na naszej stronie internetowej stosujemy ciasteczka. Są to małe pliki, które Państwa przeglądarka generuje automatycznie i które są zapisywane w systemie IT (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę. Ciasteczka nie wyrządzają szkody na urządzeniu końcowym, nie zawierają wirusów, trojanów lub innego szkodliwego oprogramowania.

W ciasteczku zapisywane są informacje, powstające w związku ze stosowanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że przez to otrzymujemy bezpośrednio informację o Państwa tożsamości.

Stosowanie ciasteczek służy z jednej strony do tego, aby korzystanie z naszej oferty były jak najprzyjemniejsze. Stosujemy tak zwane ciasteczka sesji, aby określić, czy odwiedzali Państwo poszczególne podstrony naszej strony internetowej. Po opuszczeniu strony są one automatycznie usuwane.

Oprócz tego również do optymalizacji przyjazności dla użytkownika stosujemy ciasteczka tymczasowe, które są zapisywane na oznaczony czas na Państwa urządzeniu końcowym. Po ponownej Państwa wizycie na stronie, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie wykrywane jest to, że byli już Państwo u nas i jakie wpisy i ustawienia Państwo wprowadzili, aby nie trzeba było wprowadzać ich ponownie.

Z drugiej strony stosujemy ciasteczka, aby rejestrować statystycznie korzystanie z naszej strony internetowej i w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Takie ciasteczka umożliwiają nam przy ponownej wizycie na naszej stronie automatyczne rozpoznanie, że Państwo już u nas byli. Takie ciasteczka są automatycznie usuwane po zdefiniowanym czasie.

Dane przetwarzane przez ciasteczka są potrzebne do wymienionych celów dla zachowania naszych uprawnionych interesów i interesów osób trzecich według art. 6, ust. 1, lit. c RODO‑.

Większość przeglądarek akceptuje ciasteczka automatycznie. Można jednak skonfigurować przeglądarkę tak, że ciasteczka nie są zapisywane na komputerze lub każdorazowo wyświetla się informacja, zanim zostanie zapisane nowe ciasteczko. Całkowita dezaktywacja ciasteczek może jednak prowadzić do tego, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 

9. Treści naszej strony internetowej

9.1 Rejestracja użytkownika

Mają Państwo możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej, poprzez podanie swoich danych osobowych.

To, jakie dane osobowe są nam przekazywane, wynika z danej maski wprowadzania danych, która jest stosowana do rejestracji. Wprowadzane przez Państwa dane osobowe będą zbierane i zapisywane wyłącznie do zastosowania wewnętrznego u nas i do własnych celów. Możemy zlecić przekazywanie ich jednemu lub kilku przetwarzającym na zlecenie, przykładowo firmom kurierskim, które również wykorzystują dane osobowe wyłącznie do zastosowania wewnętrznego w powiązaniu z czynnościami dla nas.

Poprzez rejestrację na naszej stronie internetowej oprócz tego zapisywane będą nadany przez Państwa dostawcę usług internetowych (ISP) adres IP, data oraz godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych następuje ze względu na to, że tylko w ten sposób można uniknąć nadużycia naszych usług i te dane w razie potrzeby umożliwiają wyjaśnienie popełnionych czynów karalnych. Ogółem zapisywanie tych danych jest konieczne dla naszego zabezpieczenia. Przekazywanie tych danych osobom trzecim zasadniczo nie następuje, jeśli nie występuje ustawowy obowiązek przekazywania lub jeśli przekazywanie służy celom śledczym.

Państwa rejestracja z dobrowolnym podaniem danych osobowych służy nam oprócz tego do oferowania Państwu treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby w każdej chwili mogą zmienić podane przy rejestracji dane osobowe lub całkowicie usunąć je z naszych baz danych.

Na żądanie w każdej chwili otrzymają Państwo informację o zapisanych przez nas, dotyczących Państwa danych osobowych. Oprócz tego korygujemy lub kasujemy dane osobowe na Państwa żądanie, o ile nie przeciwstawiają się temu ustawowe obowiązki przechowywania. Wymieniony z nazwiska w tej deklaracji ochrony danych inspektor ds. ochrony danych i wszyscy inni pracownicy pozostają do dyspozycji podmiotu danych w tym kontekście jako osoby do kontaktu.

Przetwarzanie Państwa danych następuje w interesie komfortowego i prostego korzystania z naszej strony internetowej. Przedstawia to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6, ust. 1, lit. c RODO‑.

 

9.2 Przetwarzanie danych przy otwarciu konta klienta i dla realizacji umowy

Według art. 6 ust. 1, lit. c RODO‑ dane osobowe są zbierane i przetwarzane, jeśli przekazują je Państwo do wykonania umowy lub przy otwieraniu konta klienta. To, jakie dane są zbierane, wynika z danych formularzy. Skasowanie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić poprzez wiadomość wysyłaną na powyższy adres osoby odpowiedzialnej. Zapisujemy i stosujemy przekazane przez Państwa dane do realizacji umowy. Po całkowitym zrealizowaniu umowy lub skasowaniu Państwa konta klienta Państwa dane, z uwzględnieniem wynikających z prawa podatkowego i prawa handlowego terminów przechowywania, będą blokowane, a po upływie tych terminów kasowane, jeśli nie wyrażą Państwo jednoznacznie zgody na dalsze użytkowanie tych danych lub jeśli po naszej stronie zostanie zastrzeżone dozwolone ustawowo dalsze zastosowanie danych, o czym będziemy Państwa następnie informować.

 

9.3 Przetwarzanie danych do realizacji zamówienia

Zebrane przez nas dane osobowe będą przekazywane w ramach realizacji umowy wyznaczonemu przez nas do dostawy przedsiębiorstwu transportowemu, o ile jest to konieczne do dostawy towaru. Państwa dane płatności przekazujemy w ramach realizacji płatności wyznaczonej instytucji finansowej, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. Jeśli angażowani są usługodawcy płatniczy, będziemy o tym Państwa poniżej informować. Podstawą prawną przekazywania danych jest tutaj art. 6, ust. 1, lit. c RODO‑.

 

9.4 Zawieranie umów przez sklep internetowy i sprzedawców oraz wysyłka towarów

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wówczas, kiedy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, przykładowo firmom zajmującym się dostarczaniem towarów lub jednostkom kredytowym zajmującym się obiegiem płatniczym. Dalsze przekazywanie danych nie następuje lub następuje tylko wówczas, kiedy jednoznacznie wyrażą Państwo na to zgodę. Przekazywanie Państwa danych osobom trzecim bez jednoznacznej zgody, przykładowo w celach marketingowych, nie następuje.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO‑, który umożliwia przetwarzanie danych dla wypełnienia umowy lub działań przedumownych.

 

9.5 Nawiązanie kontaktu / formularz kontaktowy

W ramach nawiązania kontaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail) zbierane są dane osobowe. To, jakie dane są zbierane w ramach formularza kontaktowego, wynika z danego formularza kontaktowego. Te dane będą zapisywane i stosowane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub do nawiązania kontaktu i do powiązanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasze uzasadnione zainteresowanie odpowiedzią na Państwa zapytanie według art. 6, ust. 1, lit. c RODO‑. Jeśli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. b RODO‑. Po końcowym przetwarzaniu Państwa zapytania Państwa dane będą kasowane; dotyczy to sytuacji, kiedy na podstawie okoliczności można założyć, że dana sprawa została wyjaśniona i jeśli nie występuje ustawowy obowiązek przechowywania.

 

9.6 Zarządzanie aplikacjami / giełda ofert

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe aplikujących w celu realizacji postępowania aplikacyjnego. Przetwarzanie może też następować drogą elektroniczną. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy kandydat przesyła do nas odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, przykładowo mailem lub przez formularz znajdujący się na stronie internetowej. Jeśli zawrzemy umowę zatrudnienia z aplikującym, przekazane dane będą zapisywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia przy uwzględnieniu przepisów ustawowych. Jeśli nie zawrzemy umowy zatrudnienia z aplikującym, dokumenty aplikacyjne w ciągu dwóch miesięcy od podania do wiadomości decyzji o odmowie zostaną automatycznie usunięte, o ile nie będą przeciwstawiać się temu pozostałe uzasadnione interesy po naszej stronie. Innym uzasadnionym interesem w tym rozumieniu jest przykładowo obowiązek dokumentowania w procedurze na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (niem. AGG).

Przetwarzanie danych następuje wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego interesu według art. 6, ust. 1, lit. c) RODO‑.

 

10. Wysyłka newslettera

10.1 Newsletter reklamowy

Na naszej stronie internetowej występuje możliwość subskrybowania newslettera naszej firmy. To, jakie dane osobowe są nam przekazywane przy zamawianiu newslettera, wynika ze stosowanej maski wprowadzania danych.

W regularnych odstępach czasu, poprzez wysyłanie newslettera, informujemy naszych klientów i kontrahentów o naszych ofertach. Newsletter naszej firmy może być zasadniczo odbierany przez Państwa tylko wówczas, kiedy

 1. mają Państwo ważny adres mailowy i
 2. zarejestrowali się Państwo do wysyłki newslettera.

Na wpisany przez Państwa po raz pierwszy do wysyłki newslettera adres mailowy ze względów prawnych wysłany zostanie mail potwierdzający w ramach procedury Double Opt In. Ten mail potwierdzający służy sprawdzeniu, czy Państwo, jako właściciel adresu mailowego autoryzowali odbiór newslettera.

Przy subskrybowaniu newslettera zapisujemy oprócz tego nadany przez Państwa dostawcę usług internetowych (ISP) adres IP stosowanego przez Państwa przy subskrypcji systemu IT oraz datę i godzinę subskrypcji. Zbieranie tych danych jest konieczne, aby możliwe było wykrycie (ewentualnego) nadużycia Państwa adresu mailowego w późniejszym czasie i służy z tego względu naszemu zabezpieczeniu prawnemu.

Dane osobowe zbierane w ramach subskrypcji newslettera będą stosowane wyłącznie do wysyłki naszego newslettera. Oprócz tego możliwe jest informowanie subskrybentów newslettera przez e-mail, jeśli jest to konieczne do korzystania z usługi newslettera lub konieczna jest odnośna rejestracja, jak może to mieć miejsce w przypadku zmian oferty newslettera lub przy zmianie uwarunkowań technicznych. Nie następuje przekazywanie danych osobowych zebranych w ramach usługi newslettera osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez Państwa. Zgoda na zapisywanie danych osobowych, której udzielili Państwo nam na wysyłkę newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. Do odwołania zgody w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Oprócz tego występuje możliwość wypisania się w każdej chwili także bezpośrednio na naszej stronie internetowej z wysyłki newslettera lub podanie tej informacji nam w inny sposób.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wysyłki newslettera jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO‑.

 

10.2 Tracking przez newsletter

Nasze newslettery zawierają tak zwane piksele zliczające. Piksel zliczający to miniaturowa grafika, która jest osadzana w takich mailach, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę pliku dziennika. Dzięki temu można przeprowadzać ocenę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie osadzonego piksela zliczającego firma może określić, czy i kiedy e-mail został przez Państwa otwarty i jakie linki znajdujące się w mailu były przez Państwa wywoływane.

Takie dane osobowe zebrane przez zawarte w newsletterach piksele zliczające będą przez nas zapisywane i przetwarzane, aby zoptymalizować wysyłkę newslettera i jeszcze lepiej dopasowywać treść przyszłych newsletterów do Państwa zainteresowań. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Podmioty danych w każdej chwili uprawnione są odwołać taką odnośną oddzielną, wydaną przez procedurę Double Opt In deklarację zgody. Po odwołaniu takie dane osobowe zostaną przez nas skasowane. Wypisanie się z subskrypcji newslettera automatycznie oznacza odwołanie zgody.

Takie przetwarzanie następuje zwłaszcza według art. 6, ust. 1, lit. c RODO‑ na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie wyświetlania reklam spersonalizowanych, badań rynku i/lub przystosowania naszej strony internetowej odpowiednio do zapotrzebowania.

 

11. Analiza treści internetowych

11.1 Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analizy treści internetowych Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; w dalszym ciągu „Google”). W związku z tym tworzone są poddane pseudonimizacji profile użytkowania i stosowane są ciasteczka (por. punkt „Ciasteczka” ). Generowane przez ciasteczko informacje o użytkowaniu strony internetowej, jak

 1. typ / wersja przeglądarki,
 2. stosowany system operacyjny,
 3. URL referencyjne (wcześniej odwiedzana strona),
 4. nazwa hosta komputera (adres IP),
 5. godzina zapytania serwera.

są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te są stosowane, aby ocenić korzystanie ze strony internetowej, aby zestawiać raporty o aktywnościach internetowych i aby świadczyć dodatkowe usługi powiązane z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu w celach badań rynkowych i dla uzależnionego od zapotrzebowania skonfigurowania tych stron internetowych. W razie potrzeby te informacje będą przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane ustawowo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. W żadnym razie Państwa adres IP nie będzie przechowywany z innymi danymi Google. Adresy IP są poddawane anonimizacji, tak że przyporządkowanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Mogą Państwo uniemożliwić instalację ciasteczek przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji danej strony internetowej.

Poprzez nasz baner-ciasteczko Opt In wyrazili Państwo zgodę na to w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. c RODO‑.

Oprócz tego mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych utworzonych przez ciasteczko i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternatywnie do dodatku przeglądarki, zwłaszcza w przeglądarkach na mobilnych urządzeniach końcowych, mogą Państwo uniemożliwić rejestrowanie przez Google Analytics, klikając na ten link: Dezaktywacja Google Analytics. Umieszcza się ciasteczko Opt Out, które uniemożliwia przyszłe rejestrowanie danych przy wizycie na tej stronie internetowej. Ciasteczko Opt Out obowiązuje tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest zapisywane w danym urządzeniu. Po usunięciu ciasteczek w tej przeglądarce trzeba ponownie zapisać ciasteczko Opt Out.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w związku z Google Analytics zawarte są przykładowo w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

12. Reklama

12.1 Google AdWords z Conversion-Tracking

Zintegrowaliśmy na tej stronie internetowej Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcom przedstawianie zarówno wskazań w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w ramach sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy określenie wcześniej uzgodnionych słów kluczowych, przy użyciu których przedstawiane jest wskazanie w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wówczas, kiedy użytkownik przywoła z użyciem wyszukiwarki istotny dla słowa kluczowego wynik wyszukiwania. W sieci reklamowej Google wskazania są rozprowadzane przez automatyczny algorytm i z uwzględnieniem wcześniej ustalonych słów kluczowych na tematycznych stronach internetowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem Google AdWords jest popularyzowanie naszej strony internetowej przez wyświetlanie reklamy istotnych jej treści na stronach internetowych firm trzecich i w wynikach wyszukiwania Google oraz wyświetlanie obcych reklam na naszej stronie internetowej.

Jeśli przechodzą Państwo na naszą stronę internetową poprzez wskazanie Google, Google zapisuje tak zwane Conversion Cookie w Państwa systemie IT. Conversion Cookie traci ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osoby. Przez Conversion Cookie, o ile jego data ważności nie upłynęła, weryfikuje się, czy określone podstrony, przykładowo koszyk z towarami naszego sklepu online, były wywoływane na naszej stronie internetowej. Przez Conversion Cookie zarówno my, jak i Google możemy/może sprawdzić, czy użytkownik, który dostał się na naszą stronę internetową przez wskazanie AdWords, wygenerował obrót, czyli dokonał zakupu towarów, czy też przerwał transakcję.

Dane i informacje zebrane przez korzystanie z Conversion Cookies są stosowane przez Google do generowania statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Takie statystyki odwiedzin są przez nas używane, aby określić całkowitą liczbę użytkowników, którym podano informację o nas przez wskazania AdWords, czyli pozwalają określić sukces lub niepowodzenie danego wskazania AdWords i umożliwiają optymalizację naszych wskazań AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni klienci reklamowi Google AdWords nie otrzymują informacji od Google, przy użyciu których możliwa byłaby identyfikacja.

Przy użyciu Conversion Cookies zapisywane są informacje osobowe, przykładowo odwiedzone strony internetowe. Przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych przesyłane są dane osobowe, włącznie z adresem IP używanego przez Państwa przyłącza internetowego do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Takie dane osobowe są zapisywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać dane osobowe zebrane przez tę procedurę techniczną osobom trzecim.

Można w każdej chwili uniemożliwić umieszczanie ciasteczek przez naszą stronę internetową przy użyciu odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale uniemożliwić ustawianie ciasteczek. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiałoby jednak także umieszczanie przez Google Conversion Cookie w danym systemie IT. Oprócz tego już ustawione przez Google AdWords ciasteczko w każdej chwili może zostać usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

Oprócz tego występuje możliwość odmowy wyrażenia zgody na reklamę spersonalizowaną przez Google. W tym celu należy otworzyć z używanej przeglądarki internetowej link www.google.de/settings/ads, aby wykonać tam konieczne ustawienia.

Poprzez nasz baner-ciasteczko Opt In wyrazili Państwo zgodę na to w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. c RODO‑.

Dodatkowe informacje i obowiązujące regulacje ochrony danych Google podane są na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

13. Wtyczki i inne usługi

13.1 Google Maps

Na naszej stronie internetowej stosujemy Google Maps (API) od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Maps jest usługą internetową do przedstawiania interaktywnych map i obrazowania informacji geograficznych. Korzystając z tej usługi można przykładowo wyświetlać daną lokalizację, co ułatwia dojazd.

Już przy otwarciu danych podstron, na których zintegrowana jest mapa od Google Maps, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. Państwa adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które się Państwo logują, czy też nie istnieje takie konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio Państwa kontu. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania Państwa profilu w Google, muszą Państwo wylogować się ze swojego konta użytkownika Google. Google zapisuje Państwa dane (także dla niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkownika i przetwarza je. Takie przetwarzanie następuje zwłaszcza według art. 6, ust. 1, lit. c RODO‑ na podstawie uzasadnionych interesów Google w zakresie wyświetlania reklam spersonalizowanych, badań rynku i/lub przystosowania danej strony internetowej odpowiednio do zapotrzebowania. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu w odniesieniu do tworzenia takich profili użytkownika, przy czym, aby z niego skorzystać, muszą Państwo zwrócić się do Google.

Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii ma certyfikację w zakresie amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych „Privacy Shield", które zapewnia przestrzeganie obowiązującego w UE poziomu ochrony danych.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przyszłe przekazywanie Państwa danych do Google w ramach korzystania z Google Maps, występuje też możliwość całkowitej dezaktywacji usługi internetowej Google Maps z wyłączeniem usługi JavaScript w przeglądarce. Google Maps, a tym samym także wskazania mapy na tej stronie internetowej nie mogą być wtedy wykorzystywane.

Poprzez nasz baner-ciasteczko Opt In wyrazili Państwo zgodę na to w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. c RODO‑.

Warunki użytkowania Google są do wglądu na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html dodatkowe warunki użytkowania Google Maps na stronie https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych w związku ze stosowaniem Google Maps zawarte są na stronie internetowej Google („Google Privacy Policy”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

13.2 Userlike

Ta strona internetowa stosuje Userlike, oprogramowanie z chatem live firmy Usterlike UG (z ograniczeniem odpowiedzialności). Usterlike stosuje tak zwane „ciasteczka", pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają rozrywkę indywidualną w postaci chatu w czasie rzeczywistym na danej stronie internetowej. Zebrane dane nie są używane do indywidualnej identyfikacji odwiedzających tę stronę internetową i nie są przechowywane z danymi osobowymi dotyczącymi osoby korzystającej z danego pseudonimu.

Mogą Państwo uniemożliwić zapis ciasteczek przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji danej strony internetowej.

Korzystamy z Userlike, aby zaoferować naszym użytkownikom strony internetowej szybki i prosty kontakt. Podstawą prawną korzystania z Userlike jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO‑.

Informacje o oferencie trzecim: Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44‑46, 50670 Kolonia, Telefon: +49-221-63060024. Warunki dla użytowników: https://www.userlike.com/de/terms, Deklaracja ochrony danych: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.

 

14. Państwa prawa jako podmiotu danych

14.1. Prawo do potwierdzenia

Mają Państwo prawo do domagania się od nas informacji, kiedy przetwarzamy określone dane osobowe.

 

14.2 Prawo do informacji, art. 15 RODO

Mają Państwo prawo do otrzymywania od nas w każdej chwili nieodpłatnej informacji na temat zapisywanych danych osobowych i kopii tych danych.

 

14.3 Prawo do korygowania, art. 16 RODO

Mają Państwo prawo domagania się korekty dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Oprócz tego podmiot danych ma prawo, przy uwzględnieniu celów przetwarzania, domagać się uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

14.4 Prawo do kasowania, art. 17 RODO

Mają Państwo prawo żądać od nas, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały niezwłocznie skasowane, o ile nie występuje jeden z przewidzianych ustawowo powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne.

 

14.5 Ograniczenie przetwarzania, art. 18 RODO

Mają Państwo prawo domagania się od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli występuje jeden z warunków ustawowych.

 

14.6 Możliwość przenoszenia danych, art. 20 RODO

Mają Państwo prawo otrzymywać dotyczące Państwa dane osobowe, które zostały udostępnione nam przez Państwa, w strukturalnym, popularnym i odczytywanym maszynowo formacie. Oprócz tego mają Państwo prawo przesyłać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez utrudnienia z naszej strony, której zostały podane dane osobowe, o ile przetwarzanie następuje na podstawie zgody według art. 6, ust. 1, lit. c ‑RODO lub art. 9, ust. 2, lit. a ‑RODO lub na umowie według art. 6, ust. 1, lit. c ‑RODO i przetwarzanie następuje przy użyciu technik zautomatyzowanych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne dla wypełnienia zadania, które pozostaje w interesie publicznym lub następuje w ramach korzystania z rozwiązań publicznych, które zostaną nam przekazane.

Oprócz tego przy korzystaniu z prawa do przenoszenia danych według art. 20, ust. 1 RODO‑ mają Państwo możliwość spowodowania, że dotyczące Państwa dane osobowe będą przekazywane przez osobę odpowiedzialną innej osobie odpowiedzialnej, jeśli jest to technicznie możliwe i jeśli nie ogranicza to praw i swobód innych osób.

 

14.7 Sprzeciw, art. 21 RODO

W każdej chwili mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, ze względów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub lit. f (przetwarzanie danych na podstawie występujących interesów) RODO.

Dotyczy to także używanego w odniesieniu do tych regulacji profilowania w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO‑.

Jeśli składają Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą przez nas dalej przetwarzane, chyba że możemy udokumentować uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi.

W poszczególnych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, aby prowadzić reklamę bezpośrednią. W każdej chwili mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to także profilowania, jeśli ma to związek z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrażą Państwo w stosunku do nas sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane przez nas w tym celu.

Oprócz tego mają Państwo prawo złożyć sprzeciw z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, wobec danego przetwarzania danych osobowych, które następuje u nas w celach naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych według art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia zadania pozostającego w interesie publicznym.

Mają Państwo możliwość zastosowania w związku z korzystaniem z usług spółki informacyjnej - niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE - z prawa sprzeciwu przy użyciu zautomatyzowanych sposobów, przy których stosowane są specyfikacje techniczne.

 

14.8 Odwołanie zgody w zakresie ochrony danych

Mają Państwo prawo do tego, aby w każdej chwili odwołać wydaną zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość.

 

14.9 Zażalenie w organie nadzoru

Mają Państwo prawo złożenia we właściwym organie nadzoru ds. ochrony danych zażalenia na nasze przetwarzanie danych osobowych.

 

15. Rutynowe zapisywanie, usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i zapisujemy Państwa dane osobowe tylko w okresie, który jest konieczny dla osiągnięcia celu zapisywania lub jeśli zostało to przewidziane przez przepisy prawne, którym podlega nasza firma.

Jeśli cel zapisywania przestanie występować lub upłynie określony termin zapisywania, dane osobowe będą rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi blokowane lub kasowane.

 

16. Czas zapisu danych osobowych

Kryterium dla czasu przechowywania danych osobowych to ustawowy termin przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są zwykle usuwane, o ile nie są konieczne do wypełnienia umowy lub nawiązania umowy.

 

17. Aktualność i zmiana tej deklaracji ochrony danych

Ta deklaracja ochrony danych jest aktualna na czerwiec 2019 r.

Poprzez rozwinięcie naszych stron internetowych i ofert lub na podstawie zmienionych wytycznych ustawowych lub urzędowych może być konieczna zmiana tej deklaracji ochrony danych. Aktualna deklaracja ochrony danych w każdej chwili dostępna jest na stronie internetowej „[LINK]”.

Ta deklaracja ochrony danych została przygotowana przy wsparciu oprogramowania w zakresie ochrony danych: audatis MANAGER.

Wyświetlony