thoenes®
thoenes

AGB (ogólne warunki handlowe)

 

Klauzule Ogólnych Warunków Handlowych

 

1. Klauzula dotycząca dostawy/ czasu dostawy

 

(5)       Dostawa/miejsce wykonania/zwłoka w dostawie

 

 

1.Wiążące terminy i czasy dostaw zostaną koniecznie ustalone pisemnie i w sposób jednoznaczny. thoenes podejmie wszelkie starania, aby zachować niewiążące lub przybliżone (ok.) terminy i czasy dostaw.

 

2.Czasy dostaw zaczynają bieg, jeśli nie ustalono inaczej, wraz z zawarciem umowy. Nie zaczynają jednak biegu przed wpłynięciem dokumentów, które powinien uzyskać partner umowy/zamawiający, przed wyjaśnieniem wszystkich szczegółów dotyczących wykonania zlecenia i pełnym zrozumieniem zlecenia, przed wyjaśnieniem wszystkich kwestii technicznych i porozumieniem co do rodzaju zlecenia, terminowym i należytym wypełnieniem zobowiązań partnera umowy/zamawiającego, w szczególności obowiązków płatniczych, współdziałania i innych zobowiązań dodatkowych, z zastrzeżeniem prawidłowego i terminowego własnego zaopatrzenia firmy thoenes.

 

Powyższe dotyczy także terminów dostaw.

 

 

Jeśli po udzieleniu zlecenia partner umowy/zamawiający zażądał zmian, po potwierdzeniu zmian przez thoenes bieg zaczyna nowy odpowiedni okres dostawy.

 

3.Czasy dostawy są dotrzymane, jeśli do momentu ich upływu towar opuści zakład lub magazyn, towar zostanie przekazany firmie transportowej lub zostanie ogłoszona gotowość do dostawy.

 

4. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie po stronie thoenes partner umowy/zamawiający najpierw wskaże odpowiedni dodatkowy termin 14-dniowy - jeśli jest odpowiedni - na wykonanie usługi. Po bezskutecznym upływie tego terminu należne stają się roszczenia odszkodowawcze z powodu naruszenia obowiązków - niezależnie od ich podstawy - tylko na podstawie regulacji z punktu (11).

 

5.W razie nieodebrania towaru w ustalonym terminie thoenes przechowa towar będący przedmiotem umowy na koszt partnera umowy/zamawiającego. Przy wysyłce thoenes wystawi partnerowi umowy/zamawiającemu dodatkowy rachunek za należne koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia (ostatnie, jeśli ustalono ubezpieczenie na czas transportu).

 

W przypadku zmagazynowania partner umowy/zamawiający zapłaci zryczałtowaną opłatę magazynową w wysokości jednego procenta (1 %) wynagrodzenia netto za tydzień za zmagazynowany towar. Obydwóm stronom przysługuje prawo do wykazania mniejszych lub wyższych kosztów, partnerowi umowy/zamawiającemu także prawo do wykazania zupełnego braku kosztów.

 

 

6.Wystąpienie zwłoki w dostawie po stronie thoenes regulują przepisy ustawowe, przy czym inaczej niż w § 286 ust. 2 niemieckiego kodeksu prawa cywilnego w każdym przypadku wymagane jest upomnienie przez partnera umowy/zamawiającego.

 

7.W razie wystąpienia zwłoki w dostawie po stronie thoenes partner umowy/zamawiający może zażądać zryczałtowanej rekompensaty za szkodę poniesioną z powodu zwłoki. Zryczałtowana rekompensata wynosi 0,5 % ceny zakupu netto za każdy zakończony tydzień kalendarzowy zwłoki, w sumie maksymalnie 5 % ceny zakupu netto towaru dostarczonego z opóźnieniem. thoenes przysługuje prawo do wykazania, że partner umowy/zamawiający nie poniósł żadnej szkody lub tylko znacznie mniejszą szkodę niż wskazana powyżej rekompensata.

 

Dochodzenie od thoenes wyższego odszkodowania z powodu szkody na skutek zwłoki jest wykluczone. To nie dotyczy jednak przypadku umyślnego, wynikającego z niedbałego lub złośliwego działania, w razie roszczeń z powodu narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia, w razie zwłoki w przypadku ustalenia stałego (pisemnie, wiążąco) terminu dostawy lub przejęcia gwarancji dostawy lub ryzyka nabycia na podstawie § 276 niemieckiego kodeksu prawa cywilnego i w razie ustawowej obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej.

 

W razie dochodzenia przez partnera umowy/zamawiającego zryczałtowanej rekompensaty za zwłokę na podstawie tego postanowienia, zostanie ona zaliczona na poczet ewentualnie dochodzonego wyższego roszczenia.

 

 

2. Klauzula o sile wyższej/własne zaopatrzenie

(14)    Siła wyższa/własne zaopatrzenie

 

1. W przypadku, gdy thoenes z przyczyn niezawinionych przez thoenes nie otrzyma, nie otrzyma prawidłowych lub nie otrzyma w terminie od swoich poddostawców/kooperantów dostaw lub usług koniecznych do realizacji przez nią należnych dostaw/usług będących przedmiotem umowy, pomimo należytych i wystarczających zamówień lub zaopatrzenia przed zawarciem umowy z partnerem umowy/zamawiającym zgodnie z ilością i jakością wynikającą z jej ustaleń umownych z partnerem umowy/zamawiającym lub wystąpią zdarzenia siły wyższej o nieznacznym czasie trwania (tzn. nietrwające dłużej niż 14 dni kalendarzowych), thoenes poinformuje swoich partnerów umowy/zamawiających w odpowiednim czasie pisemnie lub w formie tekstowej. W takim przypadku thoenes jest uprawniona do przesunięcia dostawy o czas trwania przeszkód lub do odstąpienia od umowy w całości lub w części z powodu jeszcze niewykonanej części umowy, jeśli thoenes wypełniła swój wskazany powyżej obowiązek informacyjny i nie przejęła ryzyka nabycia lub gwarancji dostawy.

 

 

 

Siłą wyższą są strajk, lokaut, interwencje urzędowe, niedobór energii i surowców, niezawinione przez thoenes wąskie gardła lub przeszkody w transporcie, niezawinione przez thoenes utrudnienia w działalności zakładu (np. przez pożar, wodę i uszkodzenia maszyn) oraz wszystkie inne utrudnienia, za które obiektywnie rzecz biorąc nie odpowiada thoenes.

 

 

 

2.Jeśli uzgodniono wiążący termin dostawy i jeśli uzgodniony termin dostawy lub uzgodniony czas dostawy zostanie przekroczony w wyniku zdarzeń wskazanych w punkcie 1, partner umowy/zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w zakresie jeszcze niezrealizowanej części umowy po bezskutecznym upływie odpowiedniego terminu dodatkowego. W takim przypadku wykluczone są dalsze roszczenia partnera umowy/zamawiającego, w szczególności te o odszkodowanie za szkody.

 

3.Powyższa regulacja zgodnie z punktem 2 obowiązuje odpowiednio, jeśli z przyczyn wskazanych w punkcie 1 także bez umownego ustalenia stałego terminu dostawy lub stałego czasu dostawy obiektywnie niemożliwe jest dalsze spełnianie umowy przez partnera umowy/zamawiającego.

 

 

 

3. Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności/wykluczenia odpowiedzialności

 

(11) Wykluczenie/ ograniczenie odpowiedzialności

 

 

 

1.Z zastrzeżeniem poniższych wyjątków thoenes nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności nie odpowiada za roszczenia partnera umowy/zamawiającego o odszkodowanie lub zwrot nakładów‑niezależnie od podstawy prawnej - w razie naruszenia obowiązków z zobowiązania.

 

2.Powyższe wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje, przy braku ustawowej obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej oraz:

 

 

-     za własne umyślne lub wynikające z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków i umyślne lub wynikające z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym thoenes powierzyła wykonanie zobowiązania,

 

-     za naruszenie istotnych zobowiązań umownych; to są takie zobowiązania, które chronią istotne pod względem umowy pozycje prawne partnera umowy/zamawiającego, które zyskuje właśnie dzięki umowie na podstawie jej treści i celu; istotne są także takie zobowiązania umowne, których wypełnienie umożliwia dopiero należyte wykonanie umowy i na których przestrzeganiu zwykle polegał i mógł polegać partner umowy/zamawiający,

 

-     w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia, także przez przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym thoenes powierzyła wykonanie zobowiązania,

 

-     w przypadku zwłoki, o ile ustalono stały termin dostawy, bez naruszenia punktu 14 (siła wyższa, własne zaopatrzenie)

 

-     jeśli thoenes przejęła gwarancję za właściwości towaru lub wystąpienie rezultatu usługi lub ryzyko nabycia w rozumieniu § 276 niemieckiego kodeksu prawa cywilnego,

 

-     w razie odpowiedzialności cywilnej za produkt lub innych ustawowo obowiązkowych stanów faktycznych objętych odpowiedzialnością.

 

 

3.W przypadku, gdy thoenes lub osoby, którym powierzyła ona wykonanie zobowiązania, dopuszczą się tylko lekkiego niedbalstwa i nie zaistnieje żadna okoliczność wymieniona w punkcie 2, thoenes odpowiada jedynie za typową dla umowy, przewidywalną szkodą, również w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych.

 

4.Wykluczenia odpowiedzialności lub ograniczenia odpowiedzialności zgodne z powyższym punktem obowiązują w takim samym zakresie na korzyść organów thoenes, jej pracowników zarządzających i niezarządzających oraz pozostałych osób, którym powierzyła ona wykonanie zobowiązania, oraz jej poddostawców.

 

5.Roszczenia partnera umowy/zamawiającego o odszkodowanie za szkodę z niniejszego stosunku umownego mogą być zgłaszane tylko w trwającym jeden rok terminie zawitym od ustawowego początku okresu przedawnienia. To nie dotyczy jednak przypadku zarzucenia thoenes popełnienia czynu umyślnego lub rażącej niedbałości, roszczeń z powodu narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia oraz wezwania opartego na czynie niedozwolonym lub w razie wyraźnego przejęcia gwarancji lub przejęcia ryzyka nabycia na podstawie § 276 niemieckiego kodeksu prawa cywilnego.

 

 

 

4. Klauzula dotycząca dostosowania ceny

 

(3) Ceny/dostosowanie ceny

 

1.Ceny podane przez thoenes są cenami netto wyrażonymi w euro dla dostaw bezpośrednio z zakładu, powiększonymi o ustawowy podatek VAT oraz koszty transportu, opakowania i wysyłki.

 

 

 

2.Jeśli ustalony czas wykonania usługi/dostawy jest dłuższy niż 3 miesiące, thoenes jest uprawniona do odpowiedniego podwyższenia swoich cen po zawarciu umowy w przypadku podwyższenia kosztów materiałów, produkcji i/lub nabycia produktów, kosztów wynagrodzenia i dodatkowych kosztów wynagrodzenia, danin społecznych oraz kosztów energii, wymagań w zakresie ochrony środowiska, ceł lub porównywalnych czynników wpływających na koszt pozostających poza obszarem wpływu thoenes. Na wezwanie zamawiającego thoenes przedstawi dowody na czynniki podwyżki.

 

3.Jeśli nowa cena ustalona na podstawie wskazanego powyżej prawa thoenes do dostosowania ceny będzie o 20 % lub więcej wyższa od ceny pierwotnej, partner umowy/zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od jeszcze nie w całości zrealizowanych umów. Z tego prawa może skorzystać tylko niezwłocznie po uzyskaniu informacji o podwyższonej cenie.

 

 

5. Informacja o klauzuli ICC dotyczącej „siły wyższej”

 

Tutaj w dotychczasowym punkcie 13 Państwa Ogólnych Warunków Handlowych należy umieścić tytuł: „Klauzula ICC”.

 

 

W tekście należy wtedy umieścić następujące sformułowanie:

 

 

„Klauzula ICC dotycząca siły wyższej (wersja długa) została zawarta w niniejszej umowie.”

 

Wyświetlony