thoenes® bedrijfsfilosofie

Robert Reichl

Managementsystemen

thoenes® managementsystemen

In ons bedrijf vertrouwen we op geavanceerde managementsystemen gericht op voortdurende verbetering, het vermijden van over-engineering en het gebruik van duidelijk gestructureerde processen. Deze systemen dienen als een fundamentele bouwsteen om de hoogste kwaliteit, betrouwbare levering en concurrerende prijzen te garanderen voor onze gewaardeerde klanten. Voortdurende verbetering is voor ons niet slechts een concept, maar een filosofie waar we naar leven. Onze managementsystemen stellen ons in staat om processen regelmatig te herzien, zwakke punten te identificeren en efficiënte oplossingen te implementeren. Deze dynamische aanpak stelt ons niet alleen in staat om flexibel te blijven in een voortdurend veranderende marktomgeving, maar zorgt er ook voor dat onze producten en diensten altijd aan de hoogste normen voldoen. Het vermijden van over-engineering is een ander aandachtspunt van onze managementsystemen. We streven naar efficiëntie en behoud van hulpbronnen door duidelijke structurering en gerichte procesoptimalisatie. Hierdoor kunnen we innovatieve oplossingen bieden zonder onnodige complexiteit te creëren. Ons doel is om altijd het optimale niveau van middelen te gebruiken om producten en diensten van de hoogste kwaliteit te leveren. Het gebruik van duidelijk gestructureerde processen vormt de ruggengraat van onze operationele uitmuntendheid. Door onze processen te definiëren, te documenteren en regelmatig te herzien, zorgen we ervoor dat elk teamlid over de nodige hulpmiddelen en informatie beschikt om effectief en efficiënt te werken;


Uw voordelen van managementsystemen


Verbeterde efficiëntie


Verhoogde klanttevredenheid


Risicominimalisatie


Concurrentievoordelen


thoenes® Dichtungstechnik GmbH heeft het volgende bedrijfsbeleid aangenomen om haar bedrijfsvisies te realiseren - zoals het veiligstellen en uitbreiden van haar marktpositie op de lange termijn, het behouden en creëren van nieuwe banen en het veiligstellen en uitbreiden van inkomsten:
Het geïntegreerde kwaliteits-, milieu- en arbomanagementsysteem conform DIN EN ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015, evenals ISO 45001:2018 is een integraal onderdeel van alle bedrijfsprocessen. De drie managementsystemen [QM, UM, AM] zijn geïmplementeerd als een geïntegreerd managementsysteem [IMS] in het bedrijfsbeleid. Het verklaarde doel is om de volgende principes permanent te handhaven en continu te verbeteren en om de nodige middelen ter beschikking te stellen.


Ons zakelijk succes is gebaseerd op de productie van producten van hoge kwaliteit, flexibel maatwerk om te voldoen aan de eisen van onze klanten, het constante kwaliteitsbewustzijn van onze medewerkers en consistente leverbetrouwbaarheid. We stellen onszelf bewust een hoge kwaliteitsnorm en ontwikkelen voortdurend onze eigen kwaliteits- en procescapaciteiten om aan de hoge eisen van onze klanten te voldoen. Centraal in onze kwaliteit staat het streven naar een zero-defect-strategie door voortdurende verbetering van alle processen.


We werken bij voorkeur samen met leveranciers die bereid zijn om onze doelstellingen als partners te ondersteunen en te delen. We werken samen met onze leveranciers aan de ontwikkeling van nieuwe, geavanceerde concepten om de duurzame levenscyclus van onze producten te versterken.


Het topmanagement bepaalt de hoeksteen van het bedrijfsbeleid met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk. De gezondheid van onze werknemers is ons meest waardevolle bezit en moet te allen tijde worden beschermd. Daarom nemen we alle nodige maatregelen om veilige werkplekken te creëren en te behouden. Het bedrijf zorgt ervoor dat dit beleid geschikt is voor de aard en omvang van gezondheids- en veiligheidsrisico's op het werk die verband houden met zijn activiteiten, producten en diensten. Verder worden er voortdurend verbeteringen aangebracht in het ERP-systeem en wordt de effectiviteit ervan beoordeeld en geëvalueerd. Er wordt op toegezien dat veranderingen worden gecommuniceerd aan werknemers en door hen worden begrepen. Daarnaast betrekken we werknemers op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk volledig bij specifieke processen, zoals interne audits, het uitvoeren van risicobeoordelingen en het instrueren van werknemers over werkinstructies. Daarnaast verplicht het bedrijf zich tot driemaandelijks overleg met alle bevoegde werknemers met als doel de veiligheid op het werk voortdurend te verbeteren en te vergroten.

Het topmanagement van thoenes® Dichtungstechnik GmbH ziet erop toe dat aan alle wettelijke en andere eisen waaraan het bedrijf zich heeft verbonden, wordt voldaan. Bovendien zet het management zich ervoor in dat maatregelen voor het omgaan met kansen en risico's doelgericht worden gepland en dat de noodzakelijke activiteiten voor het integreren en onderhouden van het managementsysteem worden gerealiseerd en geïmplementeerd.


We werken in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving op het gebied van milieu en gezondheid en veiligheid op het werk. Hiervoor gebruiken we processen en productieapparatuur die voldoen aan de laatste stand van wetenschap en technologie. Onze processen voor waardecreatie en ondersteuning worden zorgvuldig gepland en moeten voldoen aan alle noodzakelijke normen, voorschriften en nationale en internationale wetgeving.


We zetten ons in om de impact op mens en milieu tijdens de planning, productie, opslag, transport en distributie van onze producten duurzaam te minimaliseren. Door competent klantenadvies te geven, flexibel te reageren op de eisen van de klant en te zorgen voor een soepele orderverwerking, willen we te allen tijde voldoen aan de eisen van onze klanten. Ons primaire doel is om maximale klanttevredenheid te bereiken door enerzijds volledig te voldoen aan de eisen van de klant en anderzijds het bedrijf aan te passen aan veranderende eisen van de klant, kwaliteitscriteria en nieuwe processen. Door een nauw partnerschap met onze klanten te onderhouden, kunnen we onze knowhow en ervaring tot wederzijds voordeel aanwenden.


Elke medewerker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn of haar werkresultaten. We stimuleren en dagen de ideeën van onze medewerkers doelgericht uit en leiden daaruit maatregelen af om verbeteringen in kwaliteit, arbeidsveiligheid en een vermindering van de milieubelasting van onze producten en processen te bewerkstelligen. We betrekken onze werknemers bij het huidige bedrijfsproces door middel van regelmatig overleg, waardoor we een hoge mate van werknemersmotivatie bereiken als basis voor klantgericht, kwaliteits-, milieu- en veiligheidsbewust werken. Het management stimuleert voortdurend de opleiding en bijscholing van werknemers om gerichte verbeteringen te realiseren door middel van een hoog kwalificatieniveau van de werknemers. Iedere werknemer wordt aangemoedigd om gebruik te maken van onze bedrijfssuggestieregeling en een winstgevende bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons bedrijf.

Onze belangrijkste sociale aandachtspunten zijn deelname aan de wetenschappelijke adviesraad van de TU Dresden, betrokkenheid bij scholen en beroepsopleidingen, communicatie met de Kamer van Koophandel en Industrie en overheidsinstanties of politieke besluitvormers met als doel de prestaties en waardecreatie van de gemeenschap te handhaven ten behoeve van de samenleving als geheel.

We willen de kwaliteit van onze producten niet alleen waarborgen door fouten te elimineren, maar ook door fouten in een vroeg stadium te voorkomen. Elke medewerker wordt aangemoedigd om actief deel te nemen aan dit proces met eigen ideeën en suggesties. Het geïntegreerde managementsysteem helpt ons om onze werkstromen en processen voortdurend te verbeteren en de kosten te verlagen.

Met onze technologieën en ontwikkelingen hechten we veel belang aan duurzaamheid in termen van efficiënt energiegebruik en tegelijkertijd het behoud van hulpbronnen. Deze bijdrage aan de bescherming van het milieu is onze verplichting aan toekomstige generaties, omdat onze producten duurzaamheid, betrouwbaarheid en innovatie belichamen. We stellen onszelf tot doel om producten te maken die veilig te produceren, veilig te gebruiken en veilig af te voeren zijn.
Milieubeleid is een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. We voldoen aan de toenemende eisen van onze klanten en de markt door toekomstgerichte, kwaliteitsverbeterende en milieuvriendelijke processen. We proberen onze processen voortdurend aan te passen en te verbeteren om milieuvervuiling te voorkomen door ervoor te zorgen dat materialen en hulpbronnen op de juiste manier worden gebruikt. We zien het als onze plicht om zuinig om te gaan met grondstoffen en energie. Als onderdeel van onze samenleving zetten we ons in voor het behoud van het milieu.
Ons bedrijf zet zich in om bij al zijn activiteiten rekening te houden met milieuaspecten en deze voortdurend te verbeteren. We streven ernaar te handelen in overeenstemming met de eisen van de ISO 14001-milieumanagementnorm. Ons milieubeleid is gebaseerd op de volgende principes: Wettelijke naleving: We verplichten ons te voldoen aan alle relevante milieuwetten en -voorschriften. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze processen en producten voldoen aan de geldende normen en standaarden. Efficiënt gebruik van hulpbronnen: We streven ernaar het verbruik van hulpbronnen, waaronder energie en grondstoffen, tot een minimum te beperken. Dit houdt ook in dat we recycling- en hergebruikpraktijken bevorderen om afval te verminderen. Voortdurende verbetering: We streven ernaar om onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren. Dit omvat regelmatige beoordelingen van onze processen om milieueffecten te identificeren en actie te ondernemen om deze te verminderen of te vermijden. Milieubewustzijn: We zullen het milieubewustzijn onder onze werknemers bevorderen en ervoor zorgen dat ze op de hoogte zijn van de impact van hun activiteiten. Er zal opleiding en informatie worden verstrekt om milieuvriendelijk gedrag aan te moedigen. Communicatie: onze milieudoelstellingen en -prestaties zullen transparant worden gecommuniceerd, zowel intern als extern. Dit omvat ook samenwerking met leveranciers, klanten en andere belanghebbenden om milieuvriendelijke praktijken te bevorderen. Voorbereid zijn op noodsituaties: we ontwikkelen en onderhouden noodplannen om adequaat te kunnen reageren op potentiële milieueffecten. Dit omvat training en regelmatige oefeningen om het reactievermogen te waarborgen. Dit milieubeleid vormt de basis voor onze milieudoelstellingen en -programma's. We erkennen dat de bescherming van het milieu een gedeelde verantwoordelijkheid is en zetten ons in om bij te dragen aan een duurzamere toekomst.
Een hoge beschikbaarheid van onze apparatuur is een noodzakelijke voorwaarde voor de productie van onze producten. Fabrieksspecifiek onderhoud, proactief onderhoud en regelmatige tests vormen daarom een integraal onderdeel van onze waardecreatie.

Certificaten


DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 45001:2018